index - Altimedia

Videos - Sounds - Skins - Links

 

 


 

 

alti-aitst-I

1 MB

 

Man: "The hag says she's a Shamaness. Claims she can help us beat the Amazons." 
Xena: "How can you do that?" 
Alti: "I was once an Amazon myself. But they expelled me from their number because my power was too great."

muž: "Babizna říká, že je šamanka. Tvrdit to může, pomůže nám přemoct amazonky."
Xena: "Jak bys to mohla udělat?" 
Alti: "Byla jsem dříve také amazonka. Ale ony mě vyhnaly ze svých řad, protože má síla byla příliš velká."

... 

Alti: "Congratulations." 
Xena: "What?" 
Alti: "You are with child." 
Borias: ::chuckles:: 
Xena: "Very good. I haven't told anyone yet." 
Borias: "What?" 
Xena: "I would've gotten around to it."

Alti: "Blahopřeji." 
Xena: "Co?"
Alti: "Čekáš dítě."
Borias: ::směje se::
Xena: "Výborně. Ještě jsem to nikomu neřekla."
Borias: "Co?"
Xena: "Měla bych se přes to přenést."

...

Xena: "I hate the dead. You can't take vengeance on 'em." 
Alti: "Ahh, but you can."

Xena: "Já nenávidím mrtvé. Nemůžeš se jim pomstít."
Alti: "Ahh, ale ty můžeš."

...

Alti: "The baby will be a fine, healthy boy. With his father's mouth and his mother's eyes."

Alti: "Dítě bude v pořádku, zdravý chlapec. S pusou po otci a očima po matce."

...

Xena: "These powers you're after-- " 
Alti: "You want to know what they are."

Xena: "Tahle síla-- "
Alti: "Ty víš, co je zač."

...

Alti: "Your friend you told me about, Lao Ma, her powers come from denial, self-sacrifice, from the light. That's not for people like you and me."

Alti: "Tvůj přítel mi řekl o Lao Ma, její moc pocházela ze sebezapření, ze sebeobětování, ze světla. To není pro lidi jako ty a já."

...

Alti: "I want to tap into the heart of darkness. The shear, naked will behind all crave, hatred, and violence. I'll become the face of death it's self. Capable of destroying not only a person's body but their soul."

Alti: "Chtěla bych proniknout do srdce temnoty. Všichni budou naprosto bezbranní proti vší chtivosti, zášti a násilí. Stanu se sama tváří smrti. Schopná zničit ne pouze lidská těla, ale i jejich duše."

...

Alti: "Help me, and I'll make you 'Destroyer of Nations.'"

Alti: "Pomoz mi a já tě udělám 'Ničitelkou národů'."

...

Alti: "She must die." 
Xena: "Her, what are you talking about, she's just a child." 
Alti: "She will take your power away from you one day."

Alti: "Musí zemřít."
Xena: "Ona, co to říkáš? Je to ještě dítě."
Alti: "Jednou ti vezme tvoji sílu."

...

Alti: "Have I been wrong with my predictions so far?"

Alti: "Byly snad někdy moje předpovědi chybné?"

...

Alti: "You idiots think I didn't know that already?"

Alti: "Myslíte si, idioti, že to ještě nevím?"

...

Alti: "And you were kind enough to bleed your way back here and leave an ever so nice trail."

Alti: "A tys byl tak laskavý, krvácels cestou zpátky a zanechal občas pěknou stopu."

 

 

alti-aitst-II

1 MB

 

Alti: "Will of the universe, don't let the spirits escape your grasp! Close the gates to eternity, and send those enslaved souls to me so that I can lead them against the forces of the light."

Alti: "Všemocná vůle, nenech duše uniknout ze svého zajetí! Zavři bránu na věčnost a pošli tyto zotročené duše mně, abych je mohla vést proti síle světla."

...

Alti: "Now, attack the spirits of Xena and her friends, into the deepest recesses of their minds, and drive them to their deaths!"

Alti: "Nyní napadněte duše Xeny a jejích přítelkyň, vstupte do nejhlubších zákoutí jejich mysli a doveďte je k smrti!"

...

Alti: "You can't join them!" 
Xena: "Relax, Alti, it was just a proposal." 
Alti: "Xena, you and I love the same things." 
Xena: "I don't think so, Alti." 
Alti: "Yes, we both live for power."

Alti: "Nemůžeš se k nim připojit!"
Xena: "Klid, Alti, byla to pouze nabídka.
Alti: "Xeno, ty a já, máme rády stejné věci."
Xena: "To si nemyslím, Alti."
Alti: "Ano, my obě žijeme pro moc."

...

Alti: "So far, your power's been limited to the world of blood and sweat." 
Xena: "I've done quite well in that world."

Alti: "Tvoje moc je dosud omezená pouze na svět krve a lopocení se."
Xena: "Mám se docela dobře v tomhle světě."

...

Alti: "Imagine what you'd do if you had the spiritual force to match the power of your army. You'd be unstoppable. Anything would be in your reach. Greece, Egypt, Rome... Caesar."

Alti: "Představ si, co bys mohla dělat, kdybys měla duchovní moc vlastnit sílu své armády. Byla bys nezadržitelná. Cokoliv bys mohla mít na dosah. Řecko, Egypt, Řím... Caesara."

...

Alti: "We have to destroy the Amazons."

Alti: "Musíme zničit amazonky."

...

Xena: "She frightens you cause she represents what can defeat you." 
Alti: "Don't underestimate me, Xena."

Xena: "Vyděsila tě, protože reprezentuje to, co tě může zničit."
Alti: "Nepodceňuj mě, Xeno."

...

Alti: "Son of darkness, enemy of the land, come and curse the child that Xena carries within her. Make sure that he never experiences the love of either of his parents."

Alti: "Syne temnoty, nepříteli země, přijď a proklej dítě, které Xena nosí. Zajisti, aby nikdy nezakusilo lásku ani jednoho ze svých rodičů."

...

Xena: "You'd better deliver on your part of the bargain." 
Alti: "Xena, your destiny will be for filled, just as I promised."

Xena: "Splň svojí část dohody."
Alti: "Xeno, tvůj osud bude naplněn, tak, jak jsem slíbila."

...

Alti: "Wondering what that was? That was a piece of your future."

Alti: "Ráda bys věděla, co to znamenalo? To byla ukázka z tvé budoucnosti."

...

Alti: "What was that all about, huh? They almost got you. Just a little further and we may get to the real thing!" ::laughs::

Alti: "K čemu to všechno bylo, huh? Oni tě téměř dostaly. Stačí jen maličkost a můžeme se dostat do skutečnosti!" ::směje se::

 

 

alti-btl

1,6 MB

 

Alti: "Xena... the great warrior in the body of Arminestra, the peacemaker! She's mine."

Alti: "Xena... mocná bojovnice v těle Arminestry, Matky míru! Je moje."

...

Alti: "You see, there once was a powerful Shamaness named Alti. And Alti knew what was in the hearts of men and women."

Alti: "Víš, kdysi existovala mocná šamanka, jmenovala se Alti. A Alti věděla, co je v srdcích mužů a žen."

...

Alti: "She's an old, old friend of mine. And once I capture her and make her power mine, I will have everything that has made her who she is... timeless... and I'll be the Destoryer of Nations."

Alti: "Je to moje stará přítelkyně. A až se jí zmocním a vezmu si její energii, budu mít všechno, čím je... navěky... a já budu Ničitelkou národů."

...

Alti: "I knew one day I would find the body of Xena's karma. I've been searching for it, hoping beyond hope that I could take her power, and now I've found it."

Alti: "Já věděla, že jednoho dne objevím tělo s Xeninou karmou. Hledala jsem ho, doufajíc, že bych mohla získat její sílu, a teď jsem ho našla.

...

Alti: "I have an enemy in the past and I don't know who it is."

Alti: "Mám nepřítele v minulosti a nevím, kdo to je."

...

Alti: "Ahh, fear. I want that fear. I want that power inside you. Or the power of your fear, and I can take it from you."

Alti: "Ahh, strach. Chci ten strach. Chci tvou vnitřní sílu. Chci sílu tvého strachu, a mohu si ji od tebe vzít."

...

Xena: "Let the girl go and I'll give you the answer to your question." 
Alti: "I posed a question?" 
Xena: "You know why I'm here... but you don't know how or who sent me."

Xena: "Nech tu dívku odejít a já ti dám odpověď na tvou otázku."
Alti: "Já jsem nějakou položila?"
Xena: "Víš proč jsem tady,... ale nevíš jak, nebo kdo mě sem poslal."

...

Alti: "We have so much to catch up on. Last time I saw you, you were killing me."

Alti: "Máme toho tolik. Když jsem tě viděla naposledy, zabila jsi mě."

...

Xena: "You were looking for that spiritual power you once had. And you find it in the karmic circle." 
Alti: "Very good... but I was short-sighted. The spiritual power I was feeding on was nothing compared to this. Every person here has generations of power just waiting for me to take."

Xena: "Hledáš duševní sílu, kterou jsi kdysi měla. A hledáš ji v karmickém kruhu."
Alti: "Velmi dobře,... ale byla jsem krátkozraká. Duševní síla, kterou jsem spotřebovala, byla nic ve srovnání s tímhle. Každý člověk má sílu, která čeká na mě, abych si jí vzala."

...

Alti: "And do you know the key?" 
Xena: "Fear." 
Alti: "Fear." 
Xena: "I know... it's like heat coming from your victims... but fear is a flaw, Alti. A human flaw given to us by the gods so that they can exploit us. You think it's wonderful to have that power, but it's not." 
Alti: "It's not!? But the power of fear gives me. I can look into your mind for the truth."

Alti: "A znáš klíč?"
Xena: "Strach."
Alti: "Strach."
Xena: "Já vím... je to jako žár sálající z tvé oběti,... ale strach je chyba, Alti. Jemná, lidská chyba, kterou nám dali bohové proto, aby nás mohli využívat. Myslíš si, že je nádherné mít tuhle sílu, ale není."
Alti: "Není?! Ale se sílou, kterou mi dává strach, můžu zahlédnout pravdu v tvé mysli."

...

Alti: "Well, how pathetic! The great warrior can't kill."

Alti: "Jak patetické! Mocná bojovnice nemůže zabít."

...

Alti: "No... not here. The people need to witness the death of their heros... Shakti and Arminestra... on the stakes."

Alti: "Ne... tady ne. Lidé potřebují svědectví o smrti svých hrdinů... Shaktim a Arminestře... na pranýři."

...

Alti: "But don't worry - you'll die slow. I want to feel every delicious moment of your pain."

Alti: "Ale žádný strach - budete umírat pomalu. Chci cítit každý moment vaší bolesti."

...

Alti: "Ahh, another chance!"

Alti: "Ahh, další šance!"

...

Alti: "Ahh, another chance! You brought my soul back to try to defeat me, Xena!" 
Xena: "Ugh! Oww!" 
Alti: "The problem is, you also brought back my powers!"

Alti: "Ahh, další šance! Přenesla jsi mojí duši zpátky, aby ses mě pokusila porazit, Xeno!"
Xena: "Ugh! Oww!" 
Alti: "Problém je, že jsi také přinesla zpět mojí sílu!"

...

Alti: "Don't worry, I'm real. Formed form the evil of the earth."

Alti: "Neměj obavy. Jsem skutečná. Zrozená ze zla na zemi."

...

Alti: "What she told you about me, little girl? Has she told you about my powers?"

Alti: "Co ti o mě řekla, děvenko? Řekla ti o mé síle?"

...

Alti: "Give me that pain. Give it to me!" 

Alti: "Dej mi tu bolest! Dej jí mě!"

 

 

alti-tbtb

1,6 MB

 

Alti: "Xena's little bitch."

Alti: "Xenina malá děvka."

...

Alti: "Xena's little bitch. Welcome to the dog house."

Alti: "Xenina malá děvka. Vítej v aréně."

...

Alti: "You see, things aren't exactly the way they are in your realm."

Alti: "Vidíš, věci nejsou přesně tak, jak si na ně z vašeho světa zvyklá."

...

Gabrielle: "Your war is with Xena, not her child!" 
Alti: "You've got me all wrong. I don't want to hurt the baby any more than you do."

Gabriela: "Bojuješ s Xenou, ne s jejím dítětem!"
Alti: "Ty jsi mě špatně pochopila. Já nechci tomu dítěti ublížit o nic víc než ty."

...

Alti: "Fortunately, I don't need you."

Alti: "Naštěstí, nepotřebuji tebe."

...

Alti: "I'm gonna count to ten. During this you will feel your body shutting down. Your heart will stop, you will cease to breathe, and at the count of ten you will die."

Alti: "Teď budu počítat do deseti. A ty budeš v průběhu cítit, jak tě tvé tělo přestává poslouchat. Srdce se ti zastaví, přestaneš dýchat, a až napočítám do deseti, tak zemřeš."

...

Alti's theme

Altiin motiv

...

Xena: "Yakut, what do you think you're doing? I thought you were hurt!" 
Alti (as Yakut): "I'm ok. I wanted to defeat Alti myself, but I need your forgiveness."

Xena: "Yakut, co si myslíš, že děláš? Myslela jsem, že jsi raněná!"
Alti (jako Yakut): "Jsem v pořádku. Chtěla jsem porazit Alti osobně, ale potřebovala jsem tvé odpuštění."

...

Alti: "I always wanted to be inside of you, Xena."

Alti: "Vždycky jsem toužila být v tobě, Xeno."

...

Alti: "Such a pleasure to see you again, Xena."

Alti: "Je tak milé, znovu tě vidět, Xeno."

...

Alti: "Such a pleasure of see you again, Xena. Or should I call you mommy?"

Alti: "Je tak milé, znovu tě vidět, Xeno. Anebo bych ti měla říkat mami?"

...

Xena: "There aren't many guarantees in life, Alti. But, I promise you this: if you harm my child, I will hound you. I will hound you throughout all time and between worlds. I will be your eternal damnation."
Alti: "Well, at least we'll be together again."

Xena: "V životě není mnoho jistot, Alti. Ale tohle ti přísahám: jestli ublížíš mému dítěti, tak tě budu pronásledovat. V každém čase a mezi světy tě budu pronásledovat. Stanu se tvým věčným zatracením."
Alti: "Dobře, přinejmenším budeme pořád spolu."

...

Alti: "I've so missed these intimate little moments."

Alti: "Ty malé soukromé chvilky s tebou mi tolik chyběly."

...

Xena: "I'd kill myself before I let your soul replace my child's."
Alti: "Tempting... but no. I like having you around too much."

Xena: "Raději se sama zabiju, než abych tebou měla nahradit duši svého dítěte."
Alti: "Lákavé.... ale ne. Na to tě mám příliš ráda."

...

Alti: "I have a way that we can both win, Xena. I'll give you the your soul of your child... but you must bring me back to the physical world." 
Xena: "I can't do that." 
Alti: "Not by yourself. But, if you convince the Amazons to put their minds to it, then anything is possible."

Alti: "Znám cestu, jak můžeme vyhrát obě, Xeno. Vrátím ti duši tvého dítěte,... ale ty mě musíš přenést zpátky do fyzického světa."
Xena: "Tohle nemohu udělat."
Alti: "Ne sama. Ale pokud přesvědčíš Amazonky, aby spojily své myšlenky, tak je možné cokoli."

...

Alti: "What's it gonna be, Xena?"

Alti: "Tak jak to uděláme, Xeno?"

...

Xena: "All right, you win. You give me my child's soul, and I will take you back to the physical world." 
Alti: "Tsk, tsk... first you take me back, then you get your child." 
Xena: "The ritual's already begun. All you have to do is take my hand." 
Alti: "I knew you'd see things my way."

Xena. "Fajn, vyhrála jsi. Dej mi duši mého dítěte a já tě vezmu zpět do fyzického světa."
Alti: "Tsk, tsk... nejdřív mě vezmeš zpátky, pak ti vrátím dítě."
Xena: "Rituál už začal. Vše, co musíš udělat, je vzít mě za ruku."
Alti: "Věděla jsem, že se ti můj způsob bude líbit."

...

Alti: "Now the real fun starts."

Alti: "A teď začne opravdová zábava."

...

Xena: "All right, Alti. Give me back my child's soul." 
Alti: "Motherhood has made you weak. The Xena I knew would've never given into this so easily." 
Xena: "You're right, I'm a big softie, now a deal's a deal." 
Alti: "Is it?"

Xena: "Tak dobře, Alti. Dej mi zpátky duši mého dítěte."
Alti: "Mateřství tě nějak oslabilo. Xena, kterou jsem znala, by nikdy s tímhle nesouhlasila tak snadno."
Xena: "Máš pravdu, jsem teď velká měkota, ale dohoda je dohoda."
Alti: "Skutečně?"

 

 

 

 

Videos - Sounds - Skins - Links

index - Altimedia