index - Altimedia

Videos - Sounds - Skins - Links

 

 


 

 

 

alti_aitst

1,5 MB

 

[The Past]
[minulost]

X: "How can you do that?"
X: "Jak bys to mohla udělat?" 

Alti: "I was once an Amazon, myself. But they expelled me from their number because my power was too great. I am Alti-- and this is my apprentice-- Anokin. Congratulations."
Alti: "Byla jsem dříve také amazonka. Ale ony mě vyhnaly ze svých řad, protože má síla byla příliš velká. Jsem Alti-- a toto je moje učednice-- Anokin. Blahopřeji." 

X: "What?"
X: "Co?"

Anokin: "Hmm."
Anokin: "Hmm."

Alti: "You are with child."
Alti: "Čekáš dítě."

Bor: [Laughs]
Bor: [směje se] 

X: "Very good. I haven't told anyone that yet."
X: "Výborně. Ještě jsem to nikomu neřekla."

---------------------------------------------------------------- 

 

 

alti_aitst2

2,3 MB

 

[The Past]
[minulost]

X: "These powers you're after-- "
X: "Tahle síla-- "

Alti: "You wanna know what they are. Your friend you told me about-- Lao Ma-- her powers come from denial-- from self-sacrifice-- from the light. That's not for people like you and me. I wanna tap into the-- heart of darkness-- the sheer, naked will behind all craving-- hatred-- and violence. I'll become-- the face of death itself-- capable of-- destroying not only-- a person's body, but their soul. Help me-- and I'll make you-- 'Destroyer of Nations'."
Alti: "Ty víš, co je zač. Tvůj přítel mi řekl o-- Lao Ma-- její moc pocházela ze sebezapření-- ze sebeobětování-- ze světla. To není pro lidi jako ty a já. Chtěla bych proniknout do-- srdce temnoty-- všichni budou naprosto bezbranní proti vší chtivosti-- zášti-- a násilí. Stanu se-- sama tváří smrti-- schopná-- zničit ne pouze-- lidská těla, ale i jejich duše. Pomoz mi-- a já tě udělám-- 'Ničitelkou národů'.

---------------------------------------------------------------- 

 

 

alti_aitstII

3,2 MB

 

[The Past]
[minulost]

Alti: "Xena-- you and I-- love the same things."
Alti: "Xeno-- ty a já-- máme rády stejné věci."

X: "I don't think so, Alti."
X: "To si nemyslím, Alti."

Alti: "Yes-- we both live for power. But so far, your power's been limited to the world of blood-- and sweat."
Alti: "Ano-- my obě žijeme pro moc. Ale tvoje moc je dosud omezená pouze na svět krve-- a lopocení se."

X: "I've done quite well in that world."
X: "Mám se docela dobře v tomhle světě."

Alti: "Yes-- but imagine-- what you'd do if you had the spiritual force to match the power of your army. You’d be unstoppable. Anything could be-- in your reach-- Greece, Egypt-- Rome-- Caesar."
Alti: "Ano-- ale představ si-- co bys mohla dělat, kdybys měla duchovní moc vlastnit sílu své armády. Byla bys nezadržitelná. Cokoliv bys mohla mít-- na dosah-- Řecko, Egypt-- Řím-- Caesara."

----------------------------------------------------------------

 

 

alti_aitstII2

3,3 MB

 

[The Present]
[přítomnost]

Alti: "Don't underestimate me, Xena. You don't know what I'm capable of. I'm gonna take you back to your past and show you something."
Alti: "Nepodceňuj mě, Xeno. Nevíš, čeho jsem schopná. Vezmu tě do minulosti a něco ti ukážu."

----------------------------------------------------------------

[The Past]
[minulost]

Alti: "Son of darkness-- enemy of the land. Come and curse the child that Xena carries within her. Make sure that he never experiences the love of _either_ of his parents. Ha!"
Alti: "Syne temnoty-- nepříteli země. Přijď a proklej dítě, které Xena nosí. Zajisti, aby nikdy nezakusilo lásku _ani jednoho_ ze svých rodičů. Ha!"

----------------------------------------------------------------

[The Present]
[přítomnost]

Alti: [Laughs]
Alti: [směje se]

----------------------------------------------------------------

 

 

alti_btl

2,5 MB

 

[The Present]
[přítomnost]

G: "Uh-h-h-h-h-h-h-h-h-h! [Etc.]"
G: "Uh-h-h-h-h-h-h-h-h-h! [atd.]"

Alti: "What's she told you about me, little girl?! Has she told you about my powers?! Has she told you about this?!"
Alti: "Co ti o mně  řekla, děvenko?! Řekla ti o mé síle?! Řekla ti o tomhle?!"

[[[[[[Vision of the crucifixion]]]]]]
[[[[[[vize o ukřižování]]]]]]

Alti: "That's my gift to you! That's your future! _She's_ responsible for your death!"
Alti: "Můj dárek pro tebe! To je tvoje budoucnost! _Ona_je_ zodpovědná za tvou smrt!"

X: "You bi-i-i-i-i-itch! Ah-h-h-h-h! Ah-h-h-h-h-h-h-h! Ah-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Ah-h-h-h-h!"
X: "Ty děvko-o-o-o-o! Ah-h-h-h-h! Ah-h-h-h-h-h-h-h! Ah-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Ah-h-h-h-h!"

G: "Uh-h-h-h!"
G: "Uh-h-h-h!"

Alti: "Give me that pain! Give it to me!"
Alti: "Dej mi tu bolest! Dej jí mně!"

[[[[[[X: "You're the best thing in my life."]]]]]]
[[[[[[X: "Ty jsi ta nejlepší věc v mém životě."]]]]]]

G: "Ah-h-h-h-h-h-h! Ah-h-h! Ah-h-h-h-h! Ah-h-h-h-h! [Etc.]"
G: "Ah-h-h-h-h-h-h! Ah-h-h! Ah-h-h-h-h! Ah-h-h-h-h! [atd.]"

Alti: [laugh]
Alti: [směje se]

----------------------------------------------------------------

 

 

alti_btl2

1,6 MB

 

[The Present]
[přítomnost]

[The end of Alti's fight with Xena, Gabrielle and Naima in this episode]
[závěr Altiina boje s Xenou, Gabrielou a Naimou v téhle epizodě]

----------------------------------------------------------------

 

 

alti_tbtb

1,6 MB 

 

[Spiritual Realm]
[duchovní říše]

Alti: "Xena's little bitch. Welcome to the doghouse."
Alti: "Xenina malá děvka. Vítej v aréně."

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

alti_tbtb2

2,4 MB

 

[Spiritual Realm]
[duchovní říše]

Alti: "I'm gonna count to ten. And during this-- you will feel your body shutting down. Your heart will stop. You will cease to breathe."
Alti: "Teď budu počítat do deseti. A ty budeš-- v průběhu cítit, jak tě tvé tělo přestává poslouchat. Srdce se ti zastaví. Přestaneš dýchat."

G: "Uh!"
G: "Uh!"

Alti: "And at the count of ten-- you will die."
Alti: "A až napočítám do deseti,-- tak zemřeš."

------------------------------------------------------------------------------------------------

[Physical Realm]
[fyzický svět]

X: "I want you back here! Gabrielle, you can do no more good!"
X: "Chci tě zpátky! Gabrielo, ty už teď nic nezmůžeš!"

------------------------------------------------------------------------------------------------

[Spiritual Realm]
[duchovní říše]

Alti: "One."
Alti: "Jedna."

------------------------------------------------------------------------------------------------

[Physical Realm]
[fyzický svět]

X: "Can you hear me?"
X: "Slyšíš mě?"

------------------------------------------------------------------------------------------------

[Spiritual Realm]
[duchovní říše]

Alti: "Two."
Alti: "Dvě."

Alti: "Three. Four. Sharp pains in your arms as your blood pressure lowers."
Alti: "Tři. Čtyři. Ostrá bolest v rukou tě týrá, to ti slábne krevní tlak."

Alti: "Six. Your brain is screaming. Seven."
Alti: "Šest. Tvůj mozek už řve. Sedm."

------------------------------------------------------------------------------------------------

[Physical Realm]
[fyzický svět]

X [Whispers]: "Gabrielle."
X [šeptá]: "Gabrielo."

------------------------------------------------------------------------------------------------

[Spiritual Realm]
[duchovní říše]

Alti: "Eight."
Alti: "Osm."

------------------------------------------------------------------------------------------------

[Physical Realm]
[fyzický svět]

X: "Alti's not gonna defeat us this time. Come on, Gabrielle."
X: "Alti nás teď přece neporazí. Tak se vzchop, Gabrielo."

------------------------------------------------------------------------------------------------

[Spiritual Realm]
[duchovní říše]

Alti: "Nine."
Alti: "Devět."

------------------------------------------------------------------------------------------------

[Physical Realm]
[fyzický svět]

X [Very Softly]: "What's wrong?"
X [velmi jemně]: "Co selhalo?"

------------------------------------------------------------------------------------------------

[Spiritual Realm]
[duchovní říše]

Alti: "One more count and you will be dead."
Alti: "Ještě jedna a budeš mrtvá."

------------------------------------------------------------------------------------------------

[Physical Realm]
[fyzický svět]

X: "Gabrielle, this is not your destiny. Come on."
X: "Gabrielo, tohle není tvůj osud. Snaž se."

------------------------------------------------------------------------------------------------

[Spiritual Realm]
[duchovní říše]

Alti: "Ten!"
Alti: "Deset!"

Alti: [Laughs]
Alti: [směje se]

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

alti_sitc

1,1 MB

 

[the present]
[současnost]

Lea: "Have you lost your mind?! You've just set her on a course that'll bring her into direct conflict with the authorities!"
Lea: "Zbláznila ses?! Takhle jsi ji jen přivedla do přímého kontaktu s úřady!" 

Pol: "And-- where did you get that chakram?"
Po: "A-- kde jsi vzala ten chakram?" 

Mac: "You know, I'm beginning to think there are a few things you haven't told us."
Mac: "Víš, začínám si myslet, že je pár věcí, které jsi nám neřekla." 

Ale: "Yes-- a few."
Ale: "Ano-- několik." 

Mac, Pol, and Lea: "Alti? Alti." 
Mac, Pol, a Lea: "Alti? Alti." 

Alti: [Laughs]
Alti: [směje se]  

------------------------------------------------------------------------------------------------

    

    

alti_sitc2

3,2 MB

 

[The Present]
[současnost]

[Fight]
[boj]  

G: "Let's go!"
G: "Jdeme!"

X: "For an old bird, you sure move fast."
X: "Na starou rachotinu se hýbeš dost rychle."

Alti: "Nice move, Xena. You'll make a great sidekick." 
Alti: "Pěkně, Xeno. Bude z tebe skvělý poskok."

X: "I'll give you 'sidekick'."
X: "Já ti dám, 'poskoka'."

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

alti_wfc

1,4 MB

 

[Alternative present]
[alternativní současnost]

JC: "May I introduce Alti-- high priestess of Rome."
JC: "Smím vám představit Alti-- nejvyšší kněžku Říma."

Alti: "The pleasure is all mine. A lifetime of pain in one exquisite moment." [Laughs]
Alti: "Všechno tohle potěšení je moje. Celý život bolesti v jednom nádherném momentu." [směje se]

JC: "Xena's right. You _are_ amibitious."
JC: "Xena měla pravdu. Ty _jsi_ ambiciózní."

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

alti_wfc2

1,5 MB

 

[Alternative present]
[alternativní součastnost]

[The first of the ends in this episode with Alti and Caesar (who they are have a sex) and with Xena (who she is on the cross)...]
[první ze závěrů v téhle epizodě s Alti a Caesarem (kteří mají sex) a s Xenou (která je na kříži)...]

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Videos - Sounds - Skins - Links

index - Altimedia